مدیر گروه مدیریت مالی (ارشد)

نبی اله الیاسی

  • استادیار
  • گروه حسابداری
  • تلفن: 44238171  داخلی 953
  • ایمیل: n-elyas@yahoo.com